Splošni pogoji uporabe
spletnega mesta Astrocaffe.com

Vse kar morate vedeti o uporabi spletnega mesta Astrocaffe.com, najdete tukaj.

1. Definicije

Astrocaffe ponuja interaktivno spletno storitev preko spletnih strani na domeni Astrocaffe.com, ki jo upravlja Zavod za umetniško ustvarjanje Artisa. (v nadaljevanju Artisa) na svetovnem spletu (v nadaljevanju – Internet). Storitev predstavlja zagotavljanje informacijskih storitev, upravljanje z vsebinami in izvajanje finančnih transakcij. Navedene storitve zagotavljajo skupno Artisa, pridružene družbe in tretje osebe.

Izraz »Spletna stran« v teh Pogojih uporabe vključuje vse spletne strani, ki se nahajajo znotraj domene Astrocaffe.com. Z uporabo teh Spletnih strani izjavljate, da ste seznanjeni in se strinjate s tukaj določenimi pogoji uporabe in določili. V kolikor se z navedenimi pogoji uporabe ne strinjate, prosimo, da se vzdržite uporabe teh spletnih strani.

2. Splošno

Ti pogoji uporabe predpisujejo pogoje in pravila v zvezi z uporabo Spletnih strani Astrocaffe.com s strani končnih uporabnikov. Z uporabo teh spletnih strani (razen v primeru prvega branja teh Pogojev) končni uporabniki izjavljajo, da se strinjajo z navedenimi pogoji in pravili ter pristajajo na uporabo Spletnih strani Astrocaffe.com v skladu z njimi. Pravica uporabe Spletnih strani je osebno upravičenje končnega uporabnika, ki se ne more na noben način prenesti na drugo fizično ali pravno osebo. Končni uporabnik je osebno odgovoren za varovanje gesel (kot je to določeno v Izjavi o zaupnosti) na mestih, kjer obstajajo. Končni uporabnik je seznanjen z dejstvom, da, čeprav je na splošno Internet varno okolje, je včasih storitev prekinjena ali da pride do dogodkov, ki so zunaj nadzora Zavoda Artise. Zaradi tega Artisa ne more biti odgovorna za kakršno koli izgubo podatkov, ki lahko nastane med prenosom podatkov na Internetu. Čeprav je cilj Artise, da so Spletne strani na voljo 24 ur dnevno in 7 dni v tednu, Spletne strani včasih morda ne bodo na voljo zaradi katerega koli razloga vključno zaradi njihovega rednega vzdrževanja. Končni uporabnik se strinja in priznava, da se mu lahko iz razlogov, ki so tako v okviru in izven kontrole Artise, dostop do Spletnih strani včasih prekine oziroma je začasno nedostopen ali izključen.

Izračunani podatki osebnega horoskopa so zgolj informativne narave. Artisa ne odgovarja za morebitne napake ali odstopanja pri izračunavanju posameznih točk osebnega horoskopa. Če najdete kakršnekoli napake pri izračunanih položajih, nas o tem obvestite po emailu in napišite sporni datum rojstva ter napake, ki so se pojavile.

Artisa si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali ukine vsak segment poslovanja, vključno in brez omejitev, pridržkov, časovne razpoložljivosti in opreme, potrebne za dostop ali uporabo strani. Poleg tega lahko Artisa preneha pošiljati katerikoli del podatkov ali kakršne koli informacije, spremeni ali prekliče kateri koli način prenosa podatkov in lahko spremeni hitrost prenosa podatkov, kot tudi vse njihove druge značilnosti.

3. Spreminjanje pogojev

Artisa si pridržuje pravico, da kadarkoli brez odpovednega roka, če se ji zdi potrebno, ukine ali spremeni katerega koli od tukaj navedenih Pogojev uporabe in/ali Izjave o zaupnosti podatkov. Take spremembe lahko med drugim vključujejo uvedbo nekaterih pristojbin ali plačil. Zato svetujemo uporabnikom, da od časa do časa ponovno preberejo informacije vsebovane v Pogojih uporabe in Izjavi o zaupnosti podatkov, da bi bili obveščeni o teh spremembah. Naj opomnimo, da v kolikor pride do sprememb Pogojev uporabe in Izjave o zasebnosti podatkov in še naprej uporabljate naše Spletne strani, pomeni, da se strinjate s Pogoji uporabe in z Izjavo o zasebnosti podatkov, ki so trenutno veljavni. Vsaka sprememba ali izbris pogoja in pravila uporabe bosta začela veljati takoj, ko sta objavljena na Spletnih straneh. Vsaka uporaba teh Spletnih strani s strani končnega uporabnika po takšnem obvestilu pomeni sprejetje teh sprememb.

4. Oprema

Končni uporabnik je odgovoren za nabavo in vzdrževanje računalniške opreme, vključno z vso programsko opremo in strojno opremo, ki jo poseduje in jo uporablja, kot tudi drugo opremo potrebno za dostop in uporabo teh Spletnih strani ter za vse s tem povezane stroške. Artisa ni odgovorna za kakršno koli škodo na opremi končnega uporabnika, ki nastane kot posledica uporabe teh Spletnih strani.

5. Obnašanje končnega uporabnika

Te spletne strani, kot tudi vse druge strani, vsebovane sedaj ali kasneje ali so drugače na voljo prek zunanjih povezav do Spletnih strani Astrocaffe.com so zasebna lastnina. Vsa medsebojna komunikacija in interakcija, ki poteka preko teh spletnih strani mora biti v skladu s temi Pogoji uporabe. Medtem ko podpiramo in spodbujamo komunikacijo in medsebojno interakcijo med uporabniki prek Spletnih strani Astrocaffe.com, zahtevamo in pričakujemo od vseh uporabnikov, da so vse njihove dejavnosti v zvezi z uporabo teh Spletnih strani v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Končni uporabniki ne smejo uporabljati teh spletnih strani za objavo ali posredovanje kakršnega koli materiala, ki ogroža ali drugače krši pravice tretjih, gradiva, ki je po svoji naravi nezakonito, ogroža, žaljivo, obrekljivo, ki izkrivlja ali ogroža zasebnost, ki vulgarno, opolzko ali je na kakšen drug način nezaželeno ali prepovedano v predmetni komunikaciji, materiala, ki spodbuja nezakonite dejavnosti ali kako drugače krši katerekoli predpise, ali ki brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja družbe Zavod Artisa vsebuje oglaševanje ali ponudbo katerihkoli proizvodov in storitev. Vsako obnašanje končnega uporabnika, ki po subjektivni presoji družbe Zavoda Artisa omejuje ali preprečuje drugega končnega uporabnika pri uporabi ali uživanju teh spletnih strani, je strogo prepovedano. Končni uporabnik ne sme uporabljati teh Spletnih strani za oglaševanje ali opravljanje kakršnekoli komercialne, verske, politične ali druge ne-komercialne promocije, vključno s pozivanjem uporabnikov teh spletnih strani, da postanejo člani drugih spletnih ali nespletnih storitev.

6. Intelektualna lastnina

Vse gradivo na spletni strani Astrocaffe.com je v izključni v lasti družbe Zavod Artisa ali se uporablja na podlagi izrecnega dovoljenja imetnika avtorskih pravic ter imetnikov blagovne znamke in/ali modela. VSAKO KOPIRANJE, RAZPOŠILJANJE, PRENOS, OBJAVLJANJE, POVEZOVANJE, GLOBOKO POVEZOVANJE (DEEP LINKING) ALI DRUGO SPREMINJANJE TEH SPLETNIH STRANI BREZ IZRECNEGA PISNEGA SOGLASJA DRUŽBE ZAVODA ARTISA JE STROGO PREPOVEDANO! Vsaka kršitev teh pogojev ima lahko za posledico kršitev avtorskih pravic, blagovne znamke ali katere koli druge oblike pravice intelektualne lastnine ter lahko vodi k začetku civilnih ali gospodarskih postopkov in/ali do kazenskega preganjanja kršiteljev.

Te Spletne strani vsebujejo gradivo, ki je zaščiteno z avtorsko pravico, blagovno znamko, modelom ter druge informacije, ki zajemajo pravice drugih fizičnih in pravnih oseb vključno z vendar ne omejeno na besedilo, programsko opremo, fotografije, video gradivo, grafike, glasbo, zvok, kot tudi celotno vsebino teh spletnih strani Astrocaffe.com v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Artisa je imetnik avtorskih pravic v zvezi z izbiro, usklajevanjem, postavljanjem in spodbujanjem takšne vsebine, kot tudi pravic v zvezi z izvirno vsebino. Končni uporabnik ne sme spreminjati, objavljati, prenašati, sodelovati pri prenosu ali prodaji, ustvariti izpeljanih del ali na kakršen koli način izkoristiti katero koli vsebino v celoti ali delno. Končni uporabnik lahko prenese, natisne in shranjuje zaščitene avtorsko gradivo samo za lastno uporabo. Ni dovoljeno kopiranje, prerazporejanje, ponovni prenos, objavljanje ali komercialno izkoriščanje prevzetega gradiva brez izrecnega pisnega soglasja družbe Zavod Artisa in imetnika avtorskih pravic.

Končni uporabnik ne sme na teh Spletnih straneh objavljati ali kako drugače dati na razpolago kakršnegakoli gradiva, ki je predmet avtorskih pravic, blagovne znamke ali drugih pravic intelektualne lastnine brez izrecne odobritve imetnikov teh pravic. Artisa nima nobene dolžnosti obveščati končnega uporabnika ali mu pomagati ugotoviti, če je določeno gradivo predmet avtorskih pravic. Končni uporabnik je edini in izključno odgovoren za škodo, ki bi lahko nastala zaradi kršitve avtorskih pravic, zlorabe blagovne znamke in drugih pravic intelektualne lastnine ali za kakršne koli težave nastale v zvezi z objavo tega gradiva. Z objavo gradiva na katerih koli javno dostopnih del teh Spletnih strani Končni uporabnik jamči, da je imetnik pravic le-tega gradiva izrecno prenesel na družbo Artisa brezplačno, trajno, nepovratno, neizključno pravico in licenco za uporabo, reproduciranje, spreminjanje, prilagajanje, objavljanje, prevajanje in distribucijo takšnega gradiva (delno ali v celoti) za področje celotnega sveta. Končni uporabnik tako daje drugim končnim uporabnikom pravico do dostopa, pregledovanja, sprejemanja in razmnoževanja tega gradiva za lastno uporabo. S tem končni uporabnik prenaša na družbo Zavod Artisa pravico do spreminjanja, kopiranja, objave in distribucije katerega koli gradiva, ki ga Kočni uporabnik da na voljo na teh spletnih straneh.

Pogoji navedeni v tem oddelku veljajo tudi v korist Zavoda Artisa, povezanih družb in tretjih ponudnikov storitev in družb z licenco Astrocaffe, pri čemer ima vsak od njih pravico do neposredno in v lastnem imenu uporabljati te pogoje.

7.Izjava o garanciji in omejitvi odgovornosti

KONČNI UPORABNIK SE IZRECNO STRINJA, DA JE UPORABA TEH SPLETNIH STRANI V NJEGOVI IZKLJUČNI ODGOVORNOSTI. NITI ARTISI, KOT TUDI NE NJIHOVI ZAPOSLENI, AGENTI, TRETJI PONUDNIKI STORITEV ALI DRUŽBE Z LICENCO NE JAMČIJO, DA UPORABA TE SPLETNE STRANI NE BO PREKINJENA ALI DA BO BREZ NAPAK TER NE JAMČIJO ZA (I) POSLEDICE, KI LAHKO NASTANEJO Z UPORABO TEH SPLETNIH STRANI ALI ZA (II) TOČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO KATEREKOLI INFORMACIJE, STORITVE ALI PROIZVODOV PONUJENIH PREKO TEH SPLETNIH STRANI.

TA IZJAVA O ODGOVORNOSTI VELJA ZA VSO ŠKODO ALI MOREBITNO ŠKODO ZARADI SLABIH LASTNOSTI, NAPAK, IZJEM, PREKINITEV, IZBRISA, ZAMUD PRI DELU ALI PRENOSU, RAČUNALNIŠKEGA VIRUSA, PREKINITVE PRENOSA KOMUNIKACIJ, KRAJE, UNIČENJA ALI NEPOOBLAŠČENA DOSTOPA, SPREMEMB ALI ZLORABE ZAPISA, PREKINITVE POGODBE, NEPRIMERNEGA VEDENJA, MALOMARNOSTI ALI ZA KATEREGA KOLI DRUGEGA DEJANJA. KONČNI UPORABNIK IZRECNO POTRJUJE, DA DRUŽBA ARTISA NI ODGOVORNA ZA ŽALJIVO, NEPRIMERNO ALI NEZAKONITO RAVNANJE DRUGIH UPORABNIKOV ALI TRETJIH OSEB TER DA JE ZA NEVARNOST ŠKODE, KI LAHKO NASTANE KOT POSLEDICA NAVEDENEGA, ODGOVOREN LE KONČNI UPORABNIK.

V NOBENEM PRIMERU ZAVOD ARTISA ALI DRUGA FIZIČNA ALI PRAVNA OSEBA, KI SODELUJE PRI OBLIKOVANJU, PROIZVODNJI ALI DISTRIBUCIJI TEH SPLETNIH STRANI ALI Z NJIMI POVEZANO VSEBINO, KOT TUDI KATEROKOLI PROGRAMSKE OPREME, NI ODGOVORNA ZA MOREBITNO ŠKODO, KI BI LAHKO NASTALA KOT POSLEDICA UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE TEH SPLETNIH STRANI. KONČNI UPORABNIK IZRECNO POTRJUJE, DA SE POGOJI IZ TEGA ODDELKA NANAŠAJO NA CELOTNO VSEBINO TEH SPLETNIH STRANI.

OB ZGORAJ NAVEDENIH POGOJIH NITI ZAVOD ARTISA, PONUDNIKI INFORMACIJ ALI PARTERJI, KI UREJAJO VSEBINO, NISO ODGOVORNI, NE GLEDE NA RAZLOG IN TRAJANJE, ZA KAKRŠNE KOLI NAPAKE, NETOČNOSTI ALI DRUGE POMANJKLJIVOSTI, NEUSTREZNOSTI ALI NEIZVORNOSTI INFORMACIJ, KI SE NAHAJAJO NA TEH SPLETNIH STRANEH, KOT TUDI NE ZA KAKRŠNOKOLI ZAMUDO ALI PREKINITEV PRENOSA PODATKOV DO KONČNEGA UPORABNIKA, IN ZOPER NJIH NE MORE BITI NAPERJEN NOBEN ODŠKODNINSKI ZAHTEVEK, KI BI IZHAJAL IZ NAVEDENEGA. NOBENA OD ZGORAJ NAVEDENIH OSEB NE BO ODGOVORNA ZA KAKRŠEN KOLI ZAHTEVEK ALI IZGUBO TRETJIH OSEB VKLJUČNO Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM.

ZAVOD ARTISA NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA VSEBINE, KI JIH UPORABNIK, NAROČNIK ALI NEPOOBLAŠČEN UPORABNIK LAHKO NALOŽI NA TE SPLETNE STRANI. VSAKO VSEBINO, KI JE ŽE NALOŽENA, KI JE ALI JO JE MOČ ŠTETI KOT NEUSTREZNO, SE LAHKO KADAR KOLI ODSTRANI S STRANI ASTROCAFFE. ARTISA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMB, PRILAGODITVE, SPREMINJANJA, BRISANJA ALI ODSTRANITVE VSE VSEBINE ZA KATERO OCENI DA JE NEPRIMERNA.

8. Nadzor

Artisa ima pravico, ne pa obveznost, da v vsakem trenutku nadzira vsebino na teh Spletnih strani, vključno z vsemi klepetalnicami in forumi, ki bi lahko bili vključeni v del teh Spletnih strani, da bi zagotovila skladnost in upoštevanje teh Pogojev uporabe in vseh drugih pravil, ki jih družba Zavod Artisa predpisuje in da bi se zagotovila skladnost z vsemi ustreznimi zakon, predpisi in drugimi akti. Brez omejevanja zgoraj navedenega si Artisa pridržuje pravico, da odstrani vse gradivo za katero po lastni presoji ugotovi, da ni v skladu s pravili, ki so določena tukaj, ali ki se ji zdijo drugače vprašljiva.

9. Zasebnost

Končni uporabnik potrjuje, da so vse razprave, ocene, komentarji, zasebna sporočila, klepetalnice oz. drugi načini pošiljanja sporočil ali medsebojne komunikacije (v nadaljevanju - Skupnosti) javne in ne zasebne narave in da zato osebje družbe Zavod Artisa lahko preverja komunikacijo Končnih uporabnikov brez njihovega vedenja in izrecnega dovoljenja. Ker Artisa ne nadzira oz. odobrava vsebine, sporočil ali informacij, ki se lahko nahajajo v katerikoli skupnosti, Artisa ne nosi nikakršne odgovornosti v zvezi s Skupnostmi in za dejanja, ki izhajajo iz udeležbe končnega uporabnika v kateri koli Skupnosti vključno z odgovornostjo za morebitno sporno vsebino. Nobena komunikacija, ki jo Končni uporabnik objavi na sistemu Astrocaffe (ne glede na to ali gre za klepetalnico, skupino za razpravo, forum ali podobno) se ne šteje za zaupno. Če določene spletne strani dovoljujejo objavo komunikacije, ki jih Artisaobravnava kot zaupne, je to dejstvo izrecno navedeno na teh straneh. Glede objavljenih komentarjev, sporočil ali drugih informacij na tej Spletni strani Končni uporabnik prenese na družbo Zavod Artisa pravico do uporabe teh komentarjev, sporočil ali informacij za promocije, oglaševanja, raziskave trga ali katere koli druge zakonite namene. Za več informacij glejte Izjavo o zaupnosti podatkov družbe Zavod Artisa in stran Astrocaffe.com

10. Licenciranje

Objava na ali prek teh Spletnih strani s strani končnega uporabnika pomeni, da Artisa dobi brezplačno, pravno veljavno, nepovratno in neizključno licenco za uporabo, reproduciranje, spreminjanje, objavljanje, prilagajanje, predvajanje, distribuiranje, izvedbo in prikazovanje teh komunikacij kot samostojne ali kot del večje celote, v kakršni koli obliki, ne glede na nosilec medija ali prek katere koli tehnologije, bodisi znane oziroma kasneje razvite, in deleže teh pravic z večkratnimi delilniki te licence.

11. Odškodnina

Končni uporabnik se strinja, da bo poravnal in ne bo smatral za odgovornega Zavod Artisa, njene podružnice, njihove odgovorne osebe, zaposlene in agente za kakršnokoli škodo oz. stroške (vključno s stroški za pravno zastopanje), ki lahko nastane zaradi uporabe teh Spletnih strani s strani končnega uporabnika.

12. Prekinitev poslovnih odnosov

Artisa lahko prekine poslovni odnos s katerim koli končnim uporabnikom ob vsakem času. Artisa si pridržuje pravico takoj odpraviti vsa gesla ali uporabnikove račune v primeru vsakega ravnanja končnega uporabnika, ki jih Artisa po lastni presoji šteje za nesprejemljiva, kot tudi v vsakem primeru kršitve teh pogojev s strani končnega uporabnika. V primeru prenehanja gesla ali uporabnikovega računa pogoji oddelkov 3, 5, 6, 7, 10, 11 in 12 ne prenehajo veljati med končnim uporabnikom in Zavodom Artiso

13. Blagovne znamke

Astrocaffe je blagovna znamka Zavoda Artise in zato so vse pravice v zvezi s to blagovno znamko izrecno pridržane. Razen če ni drugače navedeno, so vse druge blagovne znamke, ki se pojavljajo na sistemu Astrocaffe, intelektualna lastnina njihovih imetnikov.

14. Vsebina tretjih strani

Astrocaffe, podobno kot ponudniki internetnih storitev (PIS), je le distributer (in ne izdajatelj ali avtor) vsebine, ki jih pridobivajo tretje osebe in končni uporabniki. Zato Astrocaffe, ravno tako kot javna knjižnica, knjigarna ali kiosk, nima uredniškega nadzora nad tako vsebino. Vsa mnenja, nasveti, izjave, storitve, ponudbe ali drugih informacije ali vsebine objavljene s strani tretjih strani, vključno s ponudniki informacij javnega značaja ali za vse končne uporabnike prihajajo s strani iz odgovornih avtorjev ali distributerjev in ne od Zavoda Artisa niti Artisa niti tretji ponudnik informacij ne jamči za točnost, popolnost ali uporabnost katerekoli vsebine niti za možnost njene prodaje ali primernosti za posebno določen namen.

Rojstni podatki znanih osebnosti so zgolj informativne narave in ni nujno, da so točni, saj so zbrani iz različnih virov. Osebni horoskopi znanih osebnosti so namenjeni zgolj temu, da lahko uporabniki vnaprej vidite, kakšna je in kaj vsebuje storitev Astrocaffe.

V večini primerov vsebine, ki so na razpolago na spletnih straneh, predstavljajo mnenja in ocene ustreznih ponudnikov informacij, končnih uporabnikov ali drugih uporabnikov, ki niso v pogodbenem razmerju z Zavodom Artisa. Artisa ne preverja in odobrava objave teh podatkov in zato ne more biti odgovorna za točnost ali zanesljivost katerega koli mnenja, nasveta ali izjave, ki se je pojavila na spletni strani Astrocaffe s strani osebe, ki ni pooblaščeni delavec Zavoda Artise, ki deluje v okviru svojih delovnih obveznosti. Pod nobenim pogojem Artisa ni odgovorna za kakršno koli izgubo ali škodo nastalo s tem, da se končni uporabnik naslanja na podatke pridobljene preko sistema Astrocaffe. Končni uporabnik na lastno odgovornost oceni točnost, popolnost ali uporabnost katerekoli informacije, mnenja, izjave, svetovanja ali druge vsebine, ki je na voljo prek sistema Astrocaffe. Artisa vsebuje povezave do tretjih spletnih strani, ki jih ponujajo drugi ponudniki vsebin. Te povezave so navedene samo zaradi praktičnosti in ne kot potrditev s strani družbe Zavod Artisa o vsebini tretjih spletnih strani, s čimer Artisa izrecno zanika kakršne koli povezave z vsebino in točnost gradiva na tretjih spletnih straneh. Če se Končni uporabnik odloči, da bo dostopal do tretjih spletnih strani, to počne na lastno odgovornost. Če nimate podpisane pogodbe z Zavodom Artisa, ki vam izrecno dovoljuje, da to storite, ne smete narediti povezave do spletne strani www.Astrocaffe.com na kateri koli drugi spletni strani. Artisa si pridržuje pravico, da umakne svoje dovoljenje za objavo povezav kadarkoli in po lastni presoji.

15. Razno

Naslovi oddelkov uporabljenih v teh Pogojih uporabe se uporabljajo samo za orientacijo in na noben način ne vplivajo na razlago besedila, ki je v njih. Če pristojno sodišče ugotovi, da je kateri koli stavek teh Pogojev ničen, taka ničnost ne vpliva na veljavnost katere koli druge določbe teh Pogojev in preostali deli teh Pogojev ostanejo v veljavi. Če katera koli stranka ne uveljavlja svojih pravic iz teh Pogojev, se to ne šteje za odrek ali izgubo teh pravic ali katerihkoli drugih tukaj navedenih pravic.

Sedež Zavoda Artisa je v Ljubljani, v Republiki Sloveniji. Za pravne spore, ki nastanejo kot posledica uporabe teh Spletnih strani (razen če poseben sporazum določa drugače) je pristojno sodišče v Ljubljani. Pravni spori se rešujejo v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije. Z uporabo te spletne strani se končni uporabnik strinja, da je za vsak spor ali zahtevek, ki izhaja iz ali je v povezavi s temi Pogoji ali v zvezi z njihovim uveljavljanjem, pristojno sodišče v Ljubljani.